No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām augstskolā, jau daudzus gadus mūsu vidusskolēni izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. Mācību gada laikā iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēni mācās mērķtiecīgi izmantot dažādas pētniecības metodes, apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstāties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu.

Trešdien, 4.novembrī, mūsu skolā notika Daugavpils universitātes zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) koordinatoru un 13.vidusskolas zinātniski pētniecisko darbu vadītāju seminārs, lai labāk sagatavotos ZPD konkursiem un konferencēm.

Semināra viesis – Inese Zugicka, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļas zinātniskā konsultante, - sniedza ZPD vadītājiem daudz vērtīgu ieteikumu, kas jāņem vērā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Semināra dalībnieki uzklausīja veiksmes stāstu par galvenajiem noteikumiem darbu rakstīšanā un noformēšanā: ar ko sākt ZPD; kā labāk sabalansēt ZPD teorētisko un praktisko daļu; kā pareizi noformēt izmantoto avotu un literatūras sarakstu; kā pareizi noformēt arhīva dokumentus; vai drīkst ar recenzentu satikties līdz darba aizstāvēšanai u.c. Inese stāstīja par ZPD struktūru, par prezentāciju DU konferencē. Viņa nosauca galvenās kļūdas prezentācijā: ļoti mazs vārdu krājums, zinātniskās valodas neesamība, definīciju nezināšana.

Mūsu skolā programmā ir noteikts, ka vidusskolēniem 3 gadu laikā ir jāizstrādā vismaz viens zinātniski pētnieciskais darbs. Uzsākot mācības 10.klasē, jauniešiem tiek izsniegta zinātniski pētniecisko darbu ieskaišu lapu un viņi veic ierakstus burtnīcā (skolotāja Vanda Petrova koordinē mācīšanu), kurā paskaidrots, kā jāraksta zinātniski pētnieciskie darbi, tā vērtēšanas kritēriji, un soli pa solim jāveic šajā burtnīcā norādītie uzdevumi, līdz 11.klasē darbam jābūt paveiktam. Februārī, projektu nedēļas laikā, žūrija izvērtē labākos darbus un izcilākos nosūta reģionālajam zinātniski pētniecisko darbu konkursam. Iepriekšējā mācību gadā Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konferencē apbalvoti mūsu skolas skolēni Valdis Mizers (“Arteriālā spiediena, asinsvadu stāvokļa un pulsa diennakts monitorings” - II pakāpe, skolotājs Jurijs Kostjukevičs un “Automātiskā skolas zvana pārvaldes ierīce” – III pakāpe, skolotājs Jurijs Visockis) , Antons Jevdokimovs un Boriss Manošins (“Cinka oksīda nanostieņu augšanas pētīšana” – III pakāpe, fizika, skolotājs Jurijs Kostjukevičs).

ZPD vadītāji Jurijs Kostjukevičs, Irina Čertkova un Oksana Barkovska dalījās ar savu pieredzi. Jurijs atklāja, ka laika plānošana un labs miegs ir panākumu atslēga, kas no izdegšanas pasargā kā skolēnus, tā skolotājus. Viņš uzsvēra, kā ZPD rakstīšana – ļoti grūts process, taču sadarbības rezultāts sniedz augļus gan skolēniem, gan skolotājam.

Semināra organizatore un vadītāja izglītības metodiķe Valentīna Titoka