Daugavpils 13. vidusskola no 2014./2015.māc.g. ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).

Viens no projekta darbības mērķiem: sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pozitīvu uzvedību skolā un attīstīt vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.
Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu skolēni, skolotāji, administrācija, vecāki, tehniskais personāls.

Ieguvumi:


2014./2015.māc.g. mums bija sekojoši uzdevumi:

  1. Izstrādāt APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) pamatvērtībās (cieņa, atbildība, drošība) balstītus noteikumus skolā.
  2. Iepazīstināt ar APU noteikumiem skolā skolēnus, vecākus un tehniskos darbiniekus.
  3. Apgūt APU noteikumus skolā un ievērot tos.

 
Izstrādāti pozitīvas uzvedības noteikumi.

2015./2016.māc.g. mēs turpinām aktīvu darbību APU programmā.

Mēs īstenojam sekojošus uzdevumus:

  1. Vēlamās uzvedības pozitīvā pastiprināšana
  2. Vienotu seku piemērošana.


APU komandā darbojas:


Katru nedēļu (pirmdienas pēcpusdienā) APU komanda sanāksmēs analizē Uzvedības žurnāla ierakstus, sarunas ar skolēniem, izstrādā vienotu seku piemērošanas sistēmu (šeit), izskata aktuālos jautājumos.