Programmas ietvaros skolā tiek īstenoti sekojoši uzdevumi:

 • Pilnveidot sadarbību ar vecākiem;
 • Īstenot vienotu seku piemērošanas sistēmu.

APU komandā darbojas: direktore A. Skutele, karjeras konsultante I. Nevedomska, sociālais pedagogs  A. Habadajeva, skolas psihologs I. Rabša, klases audzinātāja I. Gurova, klases audzinātāja V. Jasinska

Katru nedēļu (1. semestrī – otrdienās, plkst. 11.15, 2. semestrī -  pirmdienās, plkst. 11.15.) APU komanda sanāksmēs analizē Uzvedības žurnāla ierakstus, sarunas ar skolēniem, izstrādā vienotu seku piemērošanas sistēmu, izskata aktuālos jautājumos.

28.11. 2016. skolā notika uzvedības noteikumu ievērošanas monitorings, ko organizēja APU komandas locekļi ar tehniskā personāla palīdzību. Monitorings parāda, ka sākumskolā skolēni labāk zina un ievēro skolas noteikumus. Skolēni sasveicinās ar skolotājiem un ar tehnisko personālu. Visās klasēs ir uzvedības noteikumu uzskates līdzekļi. Mācību stundu laikā skolēni nelieto mobilos telefonus, tikai  11. klasē ir grūtības ar šo noteikumu izpildi.

2017.gadā no 11. līdz 22.februārim  skolēni neapmeklēja regulāras stundas, bet gan mācījās, pildot projektu nedēļā uzdotos uzdevumus.  Šogad tās tēma bija “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās". Projektu nedēļas ietvaros skolēniem bija lieliska iespēja mācīties netradicionālā veidā. Šī nedēļa ļāva skolēniem nedaudz atvilkt elpu, lai pēc tam ar lielu enerģiju pievērstos pamatmācībām.

Projektā nedēļas ietvaros tika apkopti un atkārtoti uzvedības noteikumi, kuri jāievēro, atrodoties skolā un ārpus tās.  Pamatskolā skolēni  izveidoja videomateriālus, kuros galvenais akcents ir pozitīva uzvedība, pozitīvs piemērs, pieklājīga attieksme pret līdzās esošajiem un visu sabiedrību kopumā. Sākumskolas skolēni zīmēja komiksus par pozitīvo uzvedību.

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļā izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par pozitīvo uzvedību un izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināta prasme strādāt komandā.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu! Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasaules redzējumu ikvienā darbā!

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe I.Rabša

Š.g. 22. martā notika pieredzes apmaiņas seminārs, APU programmas ietvaros “Atbildība kā skolas pamatvērtība”. Seminārā piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un pilsētas skolu APU komandas (Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola,  Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils 17.vidusskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola).

Semināru atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja un APU programmas koordinatore Marina Isupova, kura novēlēja darbīgu dienu. Direktore A. Skutele sveica ciemiņus un sniedza ieskatu skolas dzīvē.

8.a klases audzinātāja  I. Gurova  pastāstīja par skolēnu un vecāku anketēšanas  rezultātiem, kuros atspoguļojas aptaujāto izpratne par atbildību un tās sadalījumu  starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolu. Semināra  dalībniekiem bija iespēja arī izteikt savu viedokli un dalīties  savā skolas pieredzi.  Kl. audzinātāja I. Gurova pievērsās APU programmas ieviešanai savā klasē. Dalībniekiem tika piedāvāts 8.a  klases inscenējums, kurš atspoguļoja atbildības lielo nozīmi.
Katra  muzikālā kolektīva priekšnesums lika saprast, cik būtiski būt atbildīgam par saliedētību  kolektīvā un par dzīvi kopumā.

Matemātikas un informātikas skolotāja V. Jasinska pastāstīja par ierakstiem  uzvedības žurnālā un to apkopojumu, iespējamajām balvām.

Skolas psiholoģe, APU komandas vadītāja  J.Rabša iepazīstināja ar skolotāju un vecāku sadarbības iespējām, kuras sekmē atbildības veidošanu. Viņa stāstīja , kā APU programmas ietvaros darbojas uzvedības pozitīvie pastiprinājumi, kā arī  pārkāpumu novēršanas sistēma.

Semināra laikā darbā aktīvi iekļāvās arī citu skolu komandas, izteica savu viedokli. Piemēram, 16.vidusskola demonstrēja videofilmas par uzvedību skolā, kuras veidoja skolēni.

Semināra noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova apkopoja dalībnieku domas un idejas, kā arī izteica priekšlikumus turpmākai darbībai.

Paldies visiem, kas atbalstīja semināra rīkošanu!

Daugavpils 13. vidusskola no 2014./2015.māc.g. ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).

Viens no projekta darbības mērķiem: sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pozitīvu uzvedību skolā un attīstīt vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.
Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu skolēni, skolotāji, administrācija, vecāki, tehniskais personāls.

Ieguvumi:

 • Skolēni  labāk uzvedīsies, sapratīsies ar skolotājiem un vienaudžiem
 • Skolēni iemācīsies risināt problēmas
 • Līdz ar to skolēni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki
 • Skolēni iemācīsies būt labi draugi
 • Skolēni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus


2014./2015.māc.g. mums bija sekojoši uzdevumi:

 1. Izstrādāt APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) pamatvērtībās (cieņa, atbildība, drošība) balstītus noteikumus skolā.
 2. Iepazīstināt ar APU noteikumiem skolā skolēnus, vecākus un tehniskos darbiniekus.
 3. Apgūt APU noteikumus skolā un ievērot tos.

 
Izstrādāti pozitīvas uzvedības noteikumi.

2015./2016.māc.g. mēs turpinām aktīvu darbību APU programmā.

Mēs īstenojam sekojošus uzdevumus:

 1. Vēlamās uzvedības pozitīvā pastiprināšana
 2. Vienotu seku piemērošana.


APU komandā darbojas:

 • direktore A. Skutele
 • direktores vietniece N. Semjonova
 • sociālais pedagogs  A. Habadajeva
 • skolas psihologs I. Rabša
 • klases audzinātaja I. Gurova
 • klases audzinātaja V. Jasinska


Katru nedēļu (pirmdienas pēcpusdienā) APU komanda sanāksmēs analizē Uzvedības žurnāla ierakstus, sarunas ar skolēniem, izstrādā vienotu seku piemērošanas sistēmu (šeit), izskata aktuālos jautājumos.

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4A
Daugavpils
LV-5417

No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Tālr. 65436237 (direktore)
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com