No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

No 13.03.2020. mācību process skolā ir apturēts. Pēc skolēnu brīvdienām no 23.03.2020. mācības tiks organizētas attālināti. Sekojiet informācijai e-klases žurnālā! Lai visiem laba veselība! Saudzējiet sevi un citus!

Skolas vadība

Cien./ God. izglītojamo vecāki un izglītojamie!

Sakarā ar skolas telpu remontu no š.g. 28.oktobra, izziņas Jūs varēsiet saņemt pie lietvedes 11.kabinetā (1.stāvā) katru darba dienu no plkst 12.00 līdz 13.30.

Izziņu varat iepriekš pieteikt - tālr. 28376584

Daugavpils 13. vidusskola no 2014./2015.māc.g. ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).

Viens no projekta darbības mērķiem: sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pozitīvu uzvedību skolā un attīstīt vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.
Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu skolēni, skolotāji, administrācija, vecāki, tehniskais personāls.

Ieguvumi:

 • Skolēni  labāk uzvedīsies, sapratīsies ar skolotājiem un vienaudžiem
 • Skolēni iemācīsies risināt problēmas
 • Līdz ar to skolēni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki
 • Skolēni iemācīsies būt labi draugi
 • Skolēni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus


2014./2015.māc.g. mums bija sekojoši uzdevumi:

 1. Izstrādāt APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) pamatvērtībās (cieņa, atbildība, drošība) balstītus noteikumus skolā.
 2. Iepazīstināt ar APU noteikumiem skolā skolēnus, vecākus un tehniskos darbiniekus.
 3. Apgūt APU noteikumus skolā un ievērot tos.

 
Izstrādāti pozitīvas uzvedības noteikumi.

2015./2016.māc.g. mēs turpinām aktīvu darbību APU programmā.

Mēs īstenojam sekojošus uzdevumus:

 1. Vēlamās uzvedības pozitīvā pastiprināšana
 2. Vienotu seku piemērošana.


APU komandā darbojas:

 • direktore A. Skutele
 • direktores vietniece N. Semjonova
 • sociālais pedagogs  A. Habadajeva
 • skolas psihologs I. Rabša
 • klases audzinātaja I. Gurova
 • klases audzinātaja V. Jasinska


Katru nedēļu (pirmdienas pēcpusdienā) APU komanda sanāksmēs analizē Uzvedības žurnāla ierakstus, sarunas ar skolēniem, izstrādā vienotu seku piemērošanas sistēmu (šeit), izskata aktuālos jautājumos.