No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

No 13.03.2020. mācību process skolā ir apturēts. Pēc skolēnu brīvdienām no 23.03.2020. mācības tiks organizētas attālināti. Sekojiet informācijai e-klases žurnālā! Lai visiem laba veselība! Saudzējiet sevi un citus!

Skolas vadība

Cien./ God. izglītojamo vecāki un izglītojamie!

Sakarā ar skolas telpu remontu no š.g. 28.oktobra, izziņas Jūs varēsiet saņemt pie lietvedes 11.kabinetā (1.stāvā) katru darba dienu no plkst 12.00 līdz 13.30.

Izziņu varat iepriekš pieteikt - tālr. 28376584

Projekta pieteicējs Daugavpils 13. vidusskola
Projekta ilgums No 2018. gada 1. jūnija līdz 2019.gada 30. septembrim (16 mēneši)
Projekta mērķis Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1),  mācību mobilitāte skolu sektorā, projekta galvenie mērķi ir:
- Izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību;
- veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām;
Projekta apraksts Projekts tika izveidots  atbilstoši 2017/2018.-2020.2021 mācību gada skolas attīstības plānam. Kopā ir plānots realizēt 8 mobilitātes (braucienus). Pedagogi pilnveidos IT metodoloģijas izmantošanas pieredzi, kas sekmēs digitālo identitāti, papildinās skolas metodisko bāzi, uzlabos skolēnu mācīšanās mācīties kompetenci, nostiprinās veselīgu un drošu vidi skolā, kas ir pamats gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai skolas izaugsmei, cels savu meistarību metodikas jautājumos, pilnveidos esošo, atradīs jaunas sadarbības formas ar izglītojamajiem un vecākiem.   Sagatavošanās posmā un braucienā  uzlabosies svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, metodoloģijā, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem, jaunu kontaktu nodibināšana.  Pedagogi cels savu kvalifikāciju, iepazīsies  ar Eiropas kopienas un daudzveidīgajām  Eiropas izglītības sistēmām, uzzinās citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi.   Mūsu skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas un  skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība, izmantota iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un Latgales skolotājiem semināros vai atklātajās stundās. Mūsu projektā iegūtas prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.
Projekta izmaksas 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
-projekta kopējais finansējums – 17033,00 EUR ( septiņpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs eiro 00 centi);
-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2019. gadam) 20% apmērā –
  EUR 3406.60 EUR (trīs tūkstoši četri simti seši eiro 60 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā.
Projekta grupas mērķis Daugavpils 13. vidusskolas  8 pedagogi.
Projekta aktivitātes Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte.
Angļu valodas sagatavošanas kursi eksakto priekšmetu skolotājiem skolā.
Tālākizglītības kursi ārzemēs  (Ķiprā, Itālijā, Maltā, Dānijā, Horvātijā, Spānijā) 8 pedagogiem.
Jauno mācību materiālu aprobācija. 
Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātas stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.