apu prog skola

Programmas ietvaros skolā tiek īstenoti sekojoši uzdevumi:

  • Pilnveidot sadarbību ar vecākiem;
  • Īstenot vienotu seku piemērošanas sistēmu.

APU komandā darbojas: direktore A. Skutele, karjeras

Š.g. 22. martā notika pieredzes apmaiņas seminārs, APU programmas ietvaros “Atbildība kā skolas pamatvērtība”. Seminārā piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un pilsētas skolu

Daugavpils 13. vidusskola no 2014./2015.māc.g. ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta