Programmas ietvaros skolā tiek īstenoti sekojoši uzdevumi:

  • Pilnveidot sadarbību ar vecākiem;
  • Īstenot vienotu seku piemērošanas sistēmu.

APU komandā darbojas: direktore A. Skutele, karjeras konsultante I. Nevedomska, sociālais pedagogs  A. Habadajeva, skolas psihologs I. Rabša, klases audzinātāja I. Gurova, klases audzinātāja V. Jasinska

Katru nedēļu (1. semestrī – otrdienās, plkst. 11.15, 2. semestrī -  pirmdienās, plkst. 11.15.) APU komanda sanāksmēs analizē Uzvedības žurnāla ierakstus, sarunas ar skolēniem, izstrādā vienotu seku piemērošanas sistēmu, izskata aktuālos jautājumos.

28.11. 2016. skolā notika uzvedības noteikumu ievērošanas monitorings, ko organizēja APU komandas locekļi ar tehniskā personāla palīdzību. Monitorings parāda, ka sākumskolā skolēni labāk zina un ievēro skolas noteikumus. Skolēni sasveicinās ar skolotājiem un ar tehnisko personālu. Visās klasēs ir uzvedības noteikumu uzskates līdzekļi. Mācību stundu laikā skolēni nelieto mobilos telefonus, tikai  11. klasē ir grūtības ar šo noteikumu izpildi.

2017.gadā no 11. līdz 22.februārim  skolēni neapmeklēja regulāras stundas, bet gan mācījās, pildot projektu nedēļā uzdotos uzdevumus.  Šogad tās tēma bija “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās". Projektu nedēļas ietvaros skolēniem bija lieliska iespēja mācīties netradicionālā veidā. Šī nedēļa ļāva skolēniem nedaudz atvilkt elpu, lai pēc tam ar lielu enerģiju pievērstos pamatmācībām.

Projektā nedēļas ietvaros tika apkopti un atkārtoti uzvedības noteikumi, kuri jāievēro, atrodoties skolā un ārpus tās.  Pamatskolā skolēni  izveidoja videomateriālus, kuros galvenais akcents ir pozitīva uzvedība, pozitīvs piemērs, pieklājīga attieksme pret līdzās esošajiem un visu sabiedrību kopumā. Sākumskolas skolēni zīmēja komiksus par pozitīvo uzvedību.

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļā izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par pozitīvo uzvedību un izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināta prasme strādāt komandā.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu! Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasaules redzējumu ikvienā darbā!

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe I.Rabša