COVID19

Kārtība par skolēnu attālinātu mācību organizēšanu (2020.g. oktobris)

Kārtība, kādā tiek nodrošināts mācību darba režīms no 01.09.2020., nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Attīstības plāns 2017./2018.-2020./2021.mācību gadiem


PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Pašnovērtējuma ziņojums par 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums par 2018./2019.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018.m.g.


SKOLAS DARBu REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Skolas nolikums (22.11.2018.)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā organizējamas mācību un izziņu ekskursijas

Izglītojamo kavējumu kārtība (2016.g. redakcija)

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (2017.g. redakcija)

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidussskolas 10.-12.klasē  (2020.g. redakcija)


 

Skolas darba plāns 2020./21.m.g.

 

Daugavpils 13.vidusskolas pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšana

Ar 12.12.2017. direktores rīkojumu Nr. 1-30/179.1 izveidota pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija: priekšsēdētāja Anna Guževa - d.v. izglītības jomā, priekšsēdētājās vietniece Elita Saveļjeva - d.v. izglītības jomā, locekļi Irina Ņevedomska - d.v. audzināšanas jomā, Ludmila Meļņikova - sākumskolas MK vadītāja un arodbiedrības pārstāve, Valentīna Isate - instrumenta apguves MK vadītāja.

Rīkojumu skat. šeit.

 

Daugavpils 13.vidusskolas pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas laika plānojums

 

Novērtēšanas posms

Laiks

Sagatavošanās posms

2017. gada 11. – 29.decembris

Stundu/ nodarbību vērošana

2018. gada 2. janvāris – 31. marts

Pedagoga pašvērtējuma iesniegšana

Līdz 2018. gada 15. aprīlim

Rezultātu apkopošana

Līdz 31.maijam