COVID19

Kārtība, kādā tiek nodrošināts mācību darba režīms 2021./2022.m.g., nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība, kādā izglītības programmas saturs tiek apgūts ģimenē

 


ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Attīstības plāns 2017./2018.-2020./2021.mācību gadiem


PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums par 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums par 2018./2019.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018.m.g.


SKOLAS DARBu REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Skolas nolikums (22.11.2018. | grozīts ar 26.11.2020. lēmumu Nr.610)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā organizējamas mācību un izziņu ekskursijas

Izglītojamo kavējumu kārtība (2016.g. redakcija)

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (2017.g. redakcija)

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidussskolas 10.-12.klasē  (2020.g. redakcija)


 

Skolas darba plāns 2020./21.m.g.

 

Daugavpils 13.vidusskolas pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšana

 rikojums

Daugavpils 13.vidusskolas pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas laika plānojums

Novērtēšanas posms

Laiks

Sagatavošanās posms

2020. gada 11. – 30.decembris

Stundu/ nodarbību vērošana

2021. gada 2. janvāris – 31. marts

Pedagoga pašvērtējuma iesniegšana

Līdz 2021. gada 15. aprīlim

Rezultātu apkopošana

Līdz 31.maijam