Daugavpils 13. vidusskolas

bibliotēkas lietošanas noteikumi


Izdoti saskaņā ar Bibliotēkas likuma 9.7.pantu,
Daugavpils 13.vsk bibliotēkas reglamentu,
Daugavpils 13. vsk nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē skolas bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, informācijas resursu un elektroniskās informācijas sistēmu izmantošanu.
2. Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēka nodrošina mācību procesu ar Valsts izglītības standartam atbilstošu literatūru, sekmē izglītojamo intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu.
3. Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēkas darba laiks: darba dienās lasītājiem bibliotēka atvērta no 08.00. līdz 16.00;

II. Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana

4. Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēkā var reģistrēties visi izglītojamie un skolas darbinieki, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
5. Reģistrētam lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
6. Personām, kuras nemācās un nestrādā skolā, ir tiesības izmantot bibliotēkas informācijas fondu lasītavā.

III. Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēkas lietotāju apkalpošana

7. Katram reģistrētam bibliotēkas lietotājam iekārto lasītāja formulāru.
8. Bibliotēka grāmatas lietotājiem izsniedz uz noteiktu termiņu:
8.1. Mācību literatūra – viens mācību gads,
8.2. Daiļliteratūra – 15 dienas. Nepieciešamības gadījumā daiļliteratūras lietošanas termiņu iespējams pagarināt.
8.3. Skolas pedagogiem izsniegtajiem metodiskajiem līdzekļiem lietošanas laiks netiek normēts, to pedagogs nosaka pats. Izņēmuma gadījumā, ja iespieddarbu pieprasa arī citi pedagogi, jāvienojas par iespieddarba lietošanas termiņiem.
9. Uzziņu literatūra un enciklopēdijas tiek izsniegtas darbam tikai lasītavā.
10. Beidzot mācības vai darba attiecības, lietotājam jānodod visa bibliotēkā saņemtā literatūra un jāsaņem no bibliotekāres izziņu, ka bibliotēkā nav parādu.
11. Vienam lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus. 12. Bibliotēka sniedz sekojošus bezmaksas pakalpojumus:
12.1. bibliotēkas apmeklējumi, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu un informācijas meklēšanas iespējām;
12.2. grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana, saņemšana un nodošana, lietošanas termiņa pagarināšana;
12.3. konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā arī darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliotēku elektroniskajiem katalogiem;
12.4. lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu), lietošana;

IV. Lietotāju tiesības

13. Izmantot bibliotēkas krājumu, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
14. Saņemt informāciju par bibliotēkas krājumiem, kā arī konsultācijas par to izmantošanu.
15. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus no bibliotēkas krājuma.
16. Izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus.
17. Apmeklēt bibliotēkas organizētos pasākumus un izstādes, iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darbības uzlabošanai.

V. Lietotāju atbildība

18. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ievērot tos.
19. Saudzēt skolas īpašumu: inventāru un iespieddarbus. Iespieddarbos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. Saņemtās grāmatas obligāti jāapvāko.
20. Saņemot mācību grāmatas, izglītojamiem ar pildspalvu jāieraksta savs vārds, uzvārds un mācību gads katras mācību grāmatas pēdējā lapā.
21. Pirms nodot mācību grāmatas, tās jāsaved kārtībā. Nepieciešamības gadījumā jāsalīmē, kā arī jāizdzēš uzrakstītais (ja tomēr grāmatā ir veiktas kādas piezīmes). Mācību gada beigās:
- 1.-11. klasei visas mācību grāmatas pārbauda klases audzinātāji kopā ar klases vecāko un nodod grāmatas skolas bibliotekārei;
- 12. klasei grāmatas pārbauda un pieņem skolas bibliotekāre.
22. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu nav noformējis pie bibliotekāra.
23. Ja lietotājs pazaudējis vai sabojājis izsniegto iespieddarbu, tas jāaizvieto ar tādu pašu vai citu iespieddarbu, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgu.
24. Bibliotēkā nedrīkst atrasties virsdrēbēs.
25. Neienest un nelietot bibliotēkā pārtikas produktus.
26. Netraucēt citu bibliotēkas lietotāju darbu, bibliotēkā saglabāt tīrību un kārtību.

VI. Bibliotēkas lietošanas noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība

27. Bibliotēkas lietošanas noteikumus un to grozījumus apstiprina Daugavpils 13. vidusskolas direktore.
28. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos, tiek atzīti par spēku zaudējušiem iepriekšējie.

Direktore A. Skutele